Stručni nadzor

PODSTRANICA:

Upute matičarima

Kalendar stručnih nadzora

 

Temeljem čl. 43 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019) matične knjižnice obavljaju stručni nadzor nad radom knjižnica na način kako definira Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021), a to je da matične knjižnice pružaju izravnu stručnu pomoć i upute za obavljanje stručnih poslova u knjižnicama.