Stručni nadzor

PODSTRANICA:

Upute matičarima

Kalendar stručnih nadzora

 

Temeljem čl. 43 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) matične knjižnice obavljaju stručni nadzor nad radom knjižnica na način kako definira Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001), a to je da matične knjižnice pružaju izravnu stručnu pomoć i upute za obavljanje stručnih poslova u knjižnicama.