Osnivanje/statusne promjene/prestanak rada knjižnice

Osnivanje knjižnice regulirano je člankom 11. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019114/2022)

Knjižnica se može osnovati ako su, sukladno odredbama standarda za pojedinu vrstu knjižnica, osigurani:
– knjižnična građa,
– prostor, oprema i pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji,
– sredstva za rad,
– rad stručnih knjižničarskih djelatnika i
– program rada i razvitka.

 

Koraci pri osnivanju i upisu knjižnice u Upisnik knjižnica propisani čl. 11 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019114/2022), Pravilnikom o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

  1. Odluka osnivača knjižnice o osnivanju samostalne ili knjižnice u sastavu.
  2. Zahtjev osnivača knjižnice za izdavanjem mišljenja nadležne matične knjižnice o postojanju uvjeta upućuje:
   a) nadležnoj županijskoj matičnoj knjižnici za narodne i školske knjižnice
   b) nadležnoj sveučilišnoj matičnoj knjižnici za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice
  3. Nadležna matična knjižnica izrađuje izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice.
  4. Osnivač knjižnice podnosi zahtjev za izdavanje rješenja nadležnom ministarstvu, a prilog mu je mišljenje nadležne matične knjižnice o postojanju uvjeta.
  5. Nadležno ministarstvo izdaje rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva
   a) ministarstvo nadležno za kulturu izdaje rješenje za narodne i specijalne knjižnice
   b) ministarstvo nadležno za znanosti i obrazovanja izdaje rješenje za školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice.
  6. U slučaju pozitivnog rješenja osnivač knjižnice predaje zahtjev za upis knjižnice i knjižnične djelatnosti u sudski ili drugi registar Republike Hrvatske kako bi ishodio pravomoćno rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu.
   U slučaju negativnog rješenja osnivač knjižnice može pokrenuti upravni spor.
  7. Ravnatelj, voditelj ili osoba zadužena za knjižnično poslovanje predaje prijavu za upis knjižnice u Upisnik knjižnica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
  8. Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica (2020-12-21)

Prestanak rada knjižnice regulirano je čl. 14 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019114/2022),

Prije donošenja svoje Odluke o prestanku i statusnim promjenama samostalnih javnih knjižnica i javnih knjižnica u sastavu pravnih osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivač knjižnice treba provesti reviziju i otpis knjižnične građe te pribaviti sljedeće dokumente:

 1. Nadležna matična knjižnica izrađuje izvješće o zaštiti i smještaju knjižnične građe te pohrani digitalne knjižnične građe i digitalne knjižnične dokumentacije kojeg upućuje Hrvatskom knjižničnom vijeću.
  a) nadležne županijske matične knjižnice za narodne i školske knjižnice
  b) nadležne sveučilišne matične knjižnice za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice
 2. Hrvatsko knjižnično vijeće donosi mišljenje o zaštiti i smještaju knjižnične građe i knjižnične dokumentacije odnosno o pohrani digitalne knjižnične građe i digitalne knjižnične dokumentacije.
 3. Ministar nadležan za kulturu – za javne narodne i specijalne knjižnice, odnosno ministar nadležan za znanost i obrazovanje – za javne školske, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice  – mora donijeti suglasnost o prestanku i statusnim promjenama knjižnice.
 4. Osnivač knjižnice donosi Odluku o prestanku i statusnim promjenama knjižnice koja mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju prethodnog mišljenja Hrvatskoga knjižničnog vijeća.
 5. Upis podataka o prestanku rada knjižnice u Upisnik knjižnica Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica (2022-11-15)