Kulturno dobro

Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pokretno kulturno dobro je zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine te dokumentacija o kulturnim dobrima.

Sukladno čl. 42. st. 1. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti knjige i ostala tiskana građa (novine, časopisi, plakati i dr.) nastala do 1850. godine te sva rukopisna građa javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovu pretežitom vlasništvu imaju status kulturnog dobra, a katalozi ove knjižnične građe navedenih knjižnica sastavni su dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra 2021-09-22

Koraci pri registraciji kulturnog dobra:

  1. Identifikacija kulturnog dobra i slanje obavijest knjižničarskoj savjetnici za baštinske zbirke u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (knjižnice).
  2. Slanje Upitnika o stanju kulturnog dobra knjižnici (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).
  3. Stručni nadzor knjižničarske savjetnice za baštinske zbirke u knjižnici (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).
  4. Izvješće o provedenom stručnom nadzoru knjižničarske savjetnice za baštinske zbirke (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).
  5. Podnošenje Zahtjeva za donošenje Rješenja o svojstvu kulturnog dobra Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (knjižnice).
  6. Donošenje Rješenja o svojstvu kulturnog dobra (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).
  7. Upis kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske).