Kulturno dobro

Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pokretno kulturno dobro je zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine te dokumentacija o kulturnim dobrima.

Sukladno čl. 42. st. 1. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti knjige i ostala tiskana građa (novine, časopisi, plakati i dr.) nastala do 1850. godine te sva rukopisna građa javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovu pretežitom vlasništvu imaju status kulturnog dobra, a katalozi ove knjižnične građe navedenih knjižnica sastavni su dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019114/2022)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999151/2003,  157/2003 Ispravak, 87/2009, 88/201061/201125/2012136/2012157/2013152/2014,  98/15, 44/201790/201832/2020, 62/2020, 117/2021, 114/2022)

Propisi Europske unije

Uredba vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 108/2012 od 9. studenog 2012. za potreba Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara

Uredba (EU) br. 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeće od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara

Pravilnici

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (NN 77/2015)

Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/2006)

Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnih odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/2015)

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/2013)

Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/2004)

Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/2018)

Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)

Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra 2021-09-22

Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa 2021-11-24