Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

Objavljeno: 17. 7. 2020.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo je 1. srpnja 2020. godine Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020). Pravilnik je objavljen 8. srpnja 2020. u tiskanom izdanju Narodnih novina i jučer je stupio na snagu.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ustrojiti Upisnik knjižnica sukladno ovom Pravilniku te ga objaviti na svojim mrežnim stranicama.