Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra za knjižničnu građu

Objavljeno: 21. 9. 2021.

Na mrežnim stranicama Portala matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj objavljen je Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra.

Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pokretno kulturno dobro je zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine te dokumentacija o kulturnim dobrima.

Sukladno čl. 42. st. 1. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti knjige i ostala tiskana građa (novine, časopisi, plakati i dr.) nastala do 1850. godine te sva rukopisna građa javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovu pretežitom vlasništvu imaju status kulturnog dobra, a katalozi ove knjižnične građe navedenih knjižnica sastavni su dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.